Sākumlapa Par mums Licences Līgums

NOMAS LĪGUMS


Ņemot nomā, lūdzam iepazīties ar līguma paraugu. Šeit jūs atradīsiet informāciju par nomas līgumu.

Nomas līgums

1. Ar nomas līgumu Iznomātājs apņemas par maksu nodot Nomniekiem pagaidu pārvaldīšanā un lietošanā iekārtu (turpmāk – līguma Priekšmets/Priekšmeti), kas pieder Iznomātājam uz īpašuma tiesību pamata, bet Nomnieks apņemas veikt nomas maksas samaksu Iznomātājam.
2. Līguma Priekšmets (-ti), to nosaukumi un uzksaitījums.
3. Līguma Priekšmeta nomas cena par periodu. Iznomāta Priekšmeta drošības naudas apmērs.
4. Nomas maksu par šā Līguma 2. p. norādītā Priekšmeta/Priekšmetu izmantošanu Nomnieks maksā Iznomātājam skaidrā naudā vai ar bankas karti iepriekš pirms Līgumā noteikto Priekšmetu/Priekšmetus nodošanas Nomniekam.
5. Līguma slēgšanas datums. Nomas perioda sākums un beigas
6. Iznomātājs Nomnieka klātbūtnē pārbauda iznomātā priekšmeta stāvokli, pret parakstu iepazīstina Nomnieku ar Priekšmeta(-tu) izmantošanas noteikumiem.
7. Iznomātājam jānodod Priekšmets(-ti) Nomniekam tādā stāvoklī, kas atbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Priekšmeta(-tu) izmantošanas mērķim.
8. Iznomātājs ir atbildīgs par Nomniekam nodotā Priekšmeta(-tu) trūkumiem, ko viņš tīši vai rupjas nolaidības dēļ nav apspriedis Līguma noslēgšanas brīdī.
9. Iznomātājs nav atbildīgs par nodotā Priekšmeta(-tu) trūkumiem, ko viņš apspriedis Līguma noslēgšanas brīdī, kā arī par tiem trūkumiem, kas Nomniekam bija zināmi līdz Līguma noslēgšanai vai kas Nomniekam bija jāievēro Priekšmeta/Priekšmetu nodošanas vai apskates, vai pārbaudes laikā Līguma noslēgšanas brīdī.
10. Iznomātā Priekšmeta (-tu) tehnisko apkopi ar saviem spēkiem un līdzekļiem Līguma darbības laikā Rīga pilsētā nodrošina Iznomātājs. Gadījumā, ja Nomnieks Priekšmetu/Priekšmetus izmanto ārpus Rīgas pilsētas robežām, Iznomātājam nav pienākuma nodrošināt iznomātā Priekšmeta/Priekšmetu tehnisko apkopi. Ja Nomniekam, izmantojot Priekšmetu (-tus) ārpus Rīgas pilsētas robežām, Priekšmets (-ti) nedarbojās atbilstoši, kā iznomāšanas brīdī, Nomniekam nekavējoties par to jāinformē Iznomātājs, ar saviem spēkiem un līdzekļiem jātransportē Priekšmets/Priekšmeti uz Līguma noslēgšanas vietu un jānodod Iznomātājam. Nomniekam netiek atlīdzināti izdevumi par Priekšmeta(-tu) transportēšanu.
11. Nomniekam iznomātais Priekšmets(-ti) jāizmanto saskaņā ar Līgumu un Priekšmeta(-tu) paredzēto mērķi, jāsargā viņam nodoto Priekšmetu(-tus), kā arī to garantijas uzlīmes. Ja pēc Priekšmeta(-tu) nodošanas Nomniekam kļūst neiespējami izmantot Priekšmetu(-tus) paredzētajam mērķim, Nomniekam par to nekavējoties jāinformē Iznomātājs. Nomnieks nav tiesīgs patstāvīgi vai ar jebkādu citu personu palīdzību veikt Priekšmeta(-tu) remontu, novērst bojājumus un/vai veikt citas darbības, kuru mērķis ir atgriezt Priekšmetu(-tus) iepriekšējā stāvoklī.
12. Gadījumā, ja pēc Priekšmeta(-tu) nodošanas Nomniekam kļūst neiespējami izmantot Priekšmetu(-tus) paredzētajam mērķim no Iznomātāja darbības vai bezdarbības atkarīgu iemeslu dēļ, Iznomātājam Priekšmeta(-tu) trūkumi jānovērš bez maksas Priekšmeta(-tu) atrašanās vietā vai jānomaina šo Priekšmetu(-tus) pret citu analoģisku piemērotu Priekšmetu / citiem analoģiskiem piemērotiem Priekšmetiem. Ja novērst iznomātā Priekšmeta(-tu) trūkumus vai nomainīt ar trūkumiem iznomāto Priekšmetu(-tus) pret citu piemērotu Priekšmetu/(-tiem) nav iespējas, Nomniekam ir tiesības pieprasīt, lai viņam tiktu atgriezta vai attiecīgi samazināta nomas maksa.
13. Ja Priekšmeta(-tu) trūkumi ir radušies tādēļ, ka Nomnieks ir pārkāpis Priekšmeta(-tu) izmantošanas noteikumus, Nomniekam ir jāatlīdzina Iznomātājam Priekšmeta(-tu) remonta izdevumi un citi Iznomātājam radušies zaudējumi.
14. Pēc nomas līguma darbības termiņa beigām Nomniekam jāatgriež Iznomātājam Priekšmets(-ti) tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika saņemti, ņemot vērā normālu nolietojumu.
15. Gadījumā, ja Nomnieks šā Līguma Priekšmetu(-tus) Iznomātājam atgriež 15 min. pēc Līgumā norādītā termiņa vai vēlāk, par termiņa kavējumu Nomniekam jāmaksā Iznomātājam papildu maksa. Papildu maksa tiek aprēķināta atsevišķi par katru šā Līguma Priekšmetu un sastāda 5,00 EUR (pieci eiro) par katru kavēto stundu.
16. Ja Nomnieks Priekšmetu(-tus) neatgriež, viņam jāatlīdzina Iznomātājam Priekšmeta(-tu) vērtība un jāatlīdzina citi Iznomātājam radušies zaudējumi.
17. Nomnieks ir atbildīgs par Priekšmeta(-tu) zudumu.
18. Ja iznomātais Priekšmets(-ti) tiek nozaudēti vai bojāti apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Nomnieks, pēdējam ir pienākums Iznomātājam atlīdzināt Priekšmeta(-tu) iznīcināšanas vai bojājumu dēļ nodarītos zaudējumus.
19. Nomnieks ir atbildīgs par kaitējumu, kas ar iznomāto Priekšmetu(-tiem) ir nodarīts trešajām personām, ieskaitot nelaimes gadījuma rezultātā nodarīto kaitējumu, kas radies Nomnieka ceļu satiksmes noteikumu pārkāpuma dēļ.
20. Nomniekam nav tiesību nodot iznomāto Priekšmetu(-tus) citai personai/personām. Ja Nomnieks nepilda šo pienākumu, tad par nodarīto kaitējumu iznomātajam Priekšmetam(-tiem) vai trešajām personām, ko izdarījusi cita persona/personas, izmantojot Nomnieka šai personai/personām nodoto priekšmetu, atbild Nomnieks.
21. Līguma darbības laikā iznomātā Priekšmeta(-tu) nejaušas iznīcināšanas vai bojājuma risku uzņemas Nomnieks. Priekšmeta(-tu) nejaušas iznīcināšanas vai bojājuma risku uzņemas Nomnieks arī tad, ja viņš izmanto Priekšmetu(-tus) pēc Līguma darbības termiņa beigām.
22. Nomas Līguma 13., 16.–18., 20.–21. punktos paredzētajos gadījumos Nomniekam jāatlīdzina Iznomātājam nodarītais kaitējums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Nomniekam tiek iesniegts pieprasījums kaitējuma atlīdzības saņemšanai. Kaitējuma atlīdzību Nomnieks maksā skaidrā naudā vai ar maksājuma rīkojumu, pārskaitot Iznomātāja norādīto naudas summu Iznomātāja bankas kontā. Ja Nomnieks godprātīgi neatlīdzina Iznomātājam nodarīto kaitējumu, Iznomātājs pieprasījumu kaitējuma atlīdzības saņemšanai nodod Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar atbildētāja (Nomnieka) dzīvesvietu.
23. Atbrīvojumu no atbildības nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās gadījumā nosaka saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
24. Visi strīdi, domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šā Līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdu, domstarpību vai prasījumu saprātīgā laikā nevar atrisināt pārrunu ceļā, jebkurš strīds, domstarpība vai prasījums, kas izriet no šā Līguma vai ir saistīts ar to, ir jāatrisina Latvijas Republikas tiesā. Šis Līgums ir pakļauts Latvijas Republikas jurisdikcijai.
25. Nomas Līgums ir sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai Līgumslēdzējai pusei.
26. Iznomāto priekšmetu vērtība.
27. Parakstot Nomas Līgumu, Nomnieks piekrīt datu izmantošanai līgumos un aizsardzības nolūkos piekrīt atstāt pases vienas puses kopiju. Tiklīdz Līguma darbība beigsies, pases kopija tiks atgriezta Nomniekam.